reo6_20200225วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์สำนักงานศึกษธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ   ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยากรได้แก่ อาจารย์อัจฉรา  รัตนบุญสิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตามกระบวนการ และวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดทำแผน กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป  ซึ่งผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย   ศึกษาธิการจังหวัด,  ผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด, บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน, และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6รวมทิ้งสิ้น 50 คน