reo6_20200227morning
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง สังกัดสพม.14 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการ สพม.14 นายประเสริฐ รักร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง สังกัดสพม.14 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการ สพม.14 นายประเสริฐ รักร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ