reo6_20200227afternoonวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สังกัดสพม.14 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการ สพม.14 นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ