reo6_20200303_rnวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ ร่วมตรวจราชการ แบบบูรณาการ กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จังหวัดพังงา