reo6_20200307วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและครู สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง