DSCN0125     นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล   นายเจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา  นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา และ นางกัลยา เพ็ชรหึง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ   สบย.10  เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7  มกราคม  2553 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยมี นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์   2554  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์   84     (ทุ่งท่าลาด)  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


      สืบเนื่องจาก การที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพขึ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศได้แก่ ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้ เพื่อตอบสนองการสร้างโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและการศึกษานอกระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการฝึกอาชีพต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน  โดยได้กำหนดรูปแบบกิจกรรมของงาน ดังนี้
1. นิทรรศการแสดงนโยบาย 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เวทีวิชาการ แนะแนวการเรียนต่อระดับมัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
3. นิทรรศการจากสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน
4. สาธิตการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นจากสถาบันต่างๆ
5. จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ซึ่งเป็นผลผลิตจากหน่วยงานทางการศึกษา
6. กิจกรรมการบริการตรวจสุขภาพ
7. บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
8. ตัดผม เสริมสวย จากโรงเรียนสอนเสริมสวยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
9. กิจกรรมการแสดงบนเวที
10. กิจกรรมอื่นๆ เช่นการเทียบโอนหน่วยกิจในวิชาศาสนา
11. กิจกรรมรณรงค์ทศวรรษความปลอดภัยบนท้องถนน
12. นิทรรศการจาก (สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน กศน. สำนักงานจัดหางาน สถานประกอบการ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้สโลแกน หรูหรา ดูดี มีคุณภาพ และประหยัด

กัลยา เพ็ชรหึง  ภาพ/รายงาน