ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

reo6_01062563_ops

หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.acc.moe.go.th/index.php/78-2014-09-09-08-02-55/263-22-05-2019