reo6_08062563_02วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง สังกัด สพม.13 โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการ สพม.13 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ