วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน และรับทราบข้อเสนอแนะในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ ตรวจสอบและสามารถให้บริการต่อประชาชน ตามภารกิจที่กฏหมายกำหนด