วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยมี ดร.ปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตรังทั้ง 9 สถาบัน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมี ดร.ปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตรังทั้ง 9 สถาบัน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิกาวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2โดยมี ดร.ปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตรังทั้ง 9 สถาบัน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึก