วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดยมี นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการ และผู้จัดการโรงเรียน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_09062563_03วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการ และผู้จัดการโรงเรียน และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ