ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT

reo6_10062563_001reo6_10062563_0010

หรือ 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b