reo6_12062563_01วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนหมิงซิน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนายคำนึง โสตถิอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ