reo6_15062563_01วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นางสาวสุภาภรณ์ ยุคลธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ