reo6_23062563วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต