Reo6_ita2563_01

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

    1. โครงสร้าง
    2. ข้อมูลผู้บริหาร  (ผู้บริหาร,บุคลากร ศธภ.6)
    3. หน้าที่และอำนาจ (ประวัติหน่วยงาน,อำนาจหน้าที่,วิสัยทัศน์พันธกิจ)
    4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
        - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
        - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของ ศธภ. 6
    5. ข้อมูลการติดต่อ (โทรศัพท์หน่วยงาน,ที่ตั้งหน่วยงาน)
    6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        - พระราชบัญญัติ
        - พระราชกฤษฎีกา
        - กฏกระทรวง
        - ประกาศกระทรวง
        - ระเบียบ
        - คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560
     7. ข่าวประชาสัมพันธ์
        - ข่าวผู้บริหาร
        - ข่าวประชาสัมพันธ์
     8. Q&A ช่องทางตอบข้อสอบถามของผู้รับบริกา
     9. Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
     10. แผนดำเนินงานประจำปี
           - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของ ศธภ. 6
           - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศธภ. 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
     12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
            - คู่มือการปฏิบัติงาน

            - คู่มือการขอเครื่องราช

      14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

      15. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

       16. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี  
            - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
       18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ( 1 ตุลาคม 2562 - 4 มิถุนายน 2563)
       20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
            - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศธภ. 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           - แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
        22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
           - รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศธภ. 6 ปีงบฯ 2563
        23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
            1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
              1.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (หนังสื่อสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธ.ค.2556)
              1.2 การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004/ ว 18 ลงวันที่ 11 ธ.ค.2556)

           2.กลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
              - หลักเกณฑ์ วิธีการ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.1/ ว15 ลงวันที่ 11 ธ.ค.2551)

           3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
              - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือฏิบัติการวิจัยในประเทศ (หนังสือสำนำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว22 ลงวันที่ 15 ก.ย.2552)

          4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
               - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรื่อน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558

          5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
              5.1 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
              5.2 ประกาศหลักเกณฑ์ การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรดีเด่น " คนดีศักดิ์ศรี สป." ประจำปี พ.ศ.2563

      24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ประจำปี
           - รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศธภ.6 ปีงบฯ 2563
      25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           - คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
           - รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563
      28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          - ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563
          - ประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA)

         - ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
          - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
          - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ภาษาไทย)
          - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ภาษาอังกฤษ)
          - หนังสือแจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
      31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
            - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
            - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
            - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ. 6 ประจำปี 2563
            - ประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้การประเมิน ITA 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
        35.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        36. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
            - การกำกับ ติดตามและประเมินผลฯ การทุจริตและประพฤติมิชอบของ ศธภ. 6 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
            - รายงานผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ ศธภ.6 พ.ศ. 2562
         38. มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
             - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของ ศธภ. 6 
         39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
             - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมิน ITA

             - เชิญประชุมคณะทำงาน ศธภ 6

             - บันทึกเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง