reo6_30062563วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ  ใจเขียว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Google Hangouts Meet) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต