reo6_01072563_2วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน /โครงการ /กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งรับทราบปัญหา /อุปสรรค และวางแผนการดำเนินงานฯ ต่อไป  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศธภ.6