ศธภ.6 จัดประชุมการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาในพพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายพัฒนา พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุมพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาในพพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อชี้แจ้งแนวทางและประสานปฎิทินการดำเนินงานโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 บนพื้นฐานการทำงานวิถีใหม่ New normal โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสมพร  ฉั่วสกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ดร.พิทา จารุพูนผล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
020763วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุมพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจ้งแนวทางและประสานปฏิทินการดำเนินงานโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 บนพื้นฐานการทำงานวิถีใหม่ New normal โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสมพร  ฉั่วสกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ดร.พิทา จารุพูนผล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6