3072563-1วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล  รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการบำนาญเข้าร่วมปรึกษาหารือ และวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6