วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ณ โรงแรมมิราม่า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 โดยนายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็รประธานในพิธีเปิด มีจุดมุ่งหมายหลักสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งมีแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)
90วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ณ โรงแรมมิราม่า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด มีจุดมุ่งหมายหลักสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งมีแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)