การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดพังงา
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสรุชา หูตะจูฑะ(ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นายมนตรี พรผล(ผู้แทนต้นสังกัด) นายคณิต โอทอง(ผู้แทนโรงเรียนศูนย์ฯ) และนางสาวนฤมล นำจันทร์(เลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้แก่ กศน.อำเภอคุระบุรี, กศน.อำเภอตะกั่วป่า, กศน.อำเภอกะปง โดยมีนายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
phang-ngaการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดพังงา วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสรุชา หูตะจูฑะ(ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นายมนตรี พรผล(ผู้แทนต้นสังกัด) นายคณิต โอทอง(ผู้แทนโรงเรียนศูนย์ฯ) และนางสาวนฤมล นำจันทร์(เลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้แก่ กศน.อำเภอคุระบุรี, กศน.อำเภอตะกั่วป่า, กศน.อำเภอกะปง โดยมีนายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย