การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นางละเอียด นิ่มมะโน(ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายปัญญา วันแรก(ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นายสาคร เย่าเฉื้อง(ผู้แทนต้นสังกัด) นายเฉลิม จันทร์พงศ์(ผู้แทนโรงเรียนศูนย์ฯ) และนางปิยวรรณ ตันติธนอมร(เลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองกระบี่, โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ และโรงเรียนบ้านควนม่วง
krabiการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นางละเอียด นิ่มมะโน(ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายปัญญา วันแรก(ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นายสาคร เย่าเฉื้อง(ผู้แทนต้นสังกัด) นายเฉลิม จันทร์พงศ์(ผู้แทนโรงเรียนศูนย์ฯ) และนางปิยวรรณ ตันติธนอมร(เลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองกระบี่, โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ และโรงเรียนบ้านควนม่วง