บทสรุปสำหรับผู้บริหารผลการศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการการประชุมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<