reo6_11112563วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้ง 4/2563 เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6