reo6_30112563วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางกัลยา เพ็ชรหึง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคณะ ร่วมกับคณะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระ แข็งกสิการ) ในการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมี นางอรัญญา อินอ่อน รอง ศธจ.ระนอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนองนางนัยนา จำเนียร ผอ.กศน. จ.ระนอง นายประสิทธิ์ รักกลิ่น ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยเมียนม่า/ผู้ดูแลศูนย์มาริสเอเซีย นายเสรี อินทร ผู้ดูแลศูนย์ระนองธานี  นางสาวจันทร์เจ้า ผู้ประสานงานมูลนิธิประกายแสง  นายนรเทพ อัครพัชระ สสจ.ระนอง  นางสาวณัฎฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พมจ.ระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วม ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-เมียนม่า ในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง