S__3293200วันที่ 22 มกราคม 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะการพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย