reo6_05026564_02วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง อ.เมือง จ.ระนอง สังกัด สอศ. โดยมีนายอารักษ์  จะรา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย และคณะครู ให้การต้อนรับ