reo6_05022564_03วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30  น.นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง สังกัด สช.ระนอง โดยมีนายมูฮำหมัดฮาดีย์  กำพวน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ