ITA2564_02

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      1. โครงสร้าง

      2. ข้อมูลผู้บริหาร

      3. หน้าที่และอำนาจ

          3.1 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

          3.2 ประกาศแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค

      4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

          4.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (2563-2565) ฉบับทบทวน 

          4.2 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

          4.3 แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

      5. ข้อมูลการติดต่อ  (คลิกที่นี่)

      6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      7. ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิกที่นี่)

      8. ช่องทางการสอบถาม Q & A (ถาม - ตอบ)

      9. Social Network

      10. แผนดำเนินงานประจำปี

            10.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุง)

            10.2 แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

      11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

            11.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  ตามแบบ สงป.301

            11.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  ตามแบบ สงป.301

            11.3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  ตามแบบ สงป.301

            11.4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  ตามแบบ สงป.302

            11.5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

            11.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 2)

      12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

            - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

      13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

            13.1 การรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

            13.2 คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

            13.3 คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ

      14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

      15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ  6 เดือน

            15.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  ตามแบบ สงป.302

            15.2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

            15.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 2)

      16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

            16.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ตามแบบ สงป.301 ไตรมาส 4

            16.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ตามแบบ สงป.302 ไตรมาส 4

            16.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

      17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

      18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            - ประกาศการจัดจ้างซ่อมแซ่มและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ นข 8110 ประจำปี 2564

      19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            19.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563

            19.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

            19.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2563

            19.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2564

            19.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

            19.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม2564

            19.7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน2564

            19.8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

            19.9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

       20. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

             21.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2562-2565

             21.2 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

             21.3 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2561 - 2565

             21.4 นโยบายการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

        22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              22.1 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

              22.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการ

              22.3 การประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

        23. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              23.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

              23.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

              23.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

              23.4.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

              23.4.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ

              23.5.1 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานจ้างเหมาบริการ

              23.5.2 หลักเกณ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการ

              23.6 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย ก.พ.ที่มีประสบการณ์

              23.7 หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกพนักงานจ้าง

              23.8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

        24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

              24.1 แบบติดตามการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563

              24.2 รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563

        25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              - คู่มื่อการปฏิบัติงานการร้องเรียน

        26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

              - รายงานเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ปี 2564

        28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

        29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

              29.1 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 (ทุน ม.ท.ศ.)

              29.2 ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชกทานฯ ปี 2564 (ทุน ม.ท.ศ.)

              29.3 การดำเนินงานประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2564

              29.4 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล

       30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

            - รับทราบเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ปี 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคภาค 6

            - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ภาษาไทย) 

            - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ภาษาอังกฤษ)

            - หนังสือแจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

            - ภาพกิจกรรมการดำเนินการ

        31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

            - หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

            - รายงานการประชุมของผู้บริหารองค์กร

        32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

             - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

             - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

                 - เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2

        33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

        34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

             - ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน

             - การรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าบาติก

             - การรณรงค์การแต่งการเครื่องแบบในการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์

        35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

        37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

        38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

              - สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 6