page11.22วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์  นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณะ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ซ่อมแซมฝายมีชีวิต  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี ณ สำนักสงฆ์ป่าเทสรังสี (ภูหว้ารัตนคีรี) โดยมี นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรม