reo6_09032564_01วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564  สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดอบรม Routine to Research(R2R) การพัฒนางานงานประจำสู่งานวิจัย ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายนางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานในการเปิดการจัดอบรม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ณ ห้องปะชุม ราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6