reo6_10032564วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 -12.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุและสามเณร ในการสอบฯ ร่วมถึงประชาชนที่ดำเนินงานทุกคน ณวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนาย ณรงค์ วุ่นชิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี