คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2554ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 จังหวัดสงขลา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดทำตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนรวมถึงการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน