reo6_12032564วันที่ศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม ZOOM Meeting โดยมีท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้