reo6_12032564_0000ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ -​ 10 มีนาคม 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)​ นายประดิษฐ์ ทองใย (ผู้แทนกระทรวง ศธ.)​ นายเรวัต มะสุวรรณ (ผู้แทนต้นสังกัด)​ นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ (ผู้แทนโรงเรียนศูนย์)​ และนางจรรยา ใส้เพี้ย (เลขานุการ)​ ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร, โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง, โรงเรียนวัดบางดี, โรงเรียนบ้านทุ่งยาง, โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จ.ตรัง โดยมีบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย