08ADAC85-2AE4-48A7-85D3-39B5CD7D658Bวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นางสาวดวงกมล เอช  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)​ นางสรุชา หุตะจูฑะ (ผู้แทนกระทรวง ศธ.)​ นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร (ผู้แทนต้นสังกัด)​ นายอุมาภรณ์  มโนภิรมย์ (ผู้แทนโรงเรียนศูนย์)​ และนางนฤมล นำจันทร์ (เลขานุการ)​ ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมีบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย