SAM_0390_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านณรงค์ หงษ์หยก ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2554 โดยสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการศึกษาเป็นอเนกอนันต์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ด้วยการรับรางวัลเป็นประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก"เสมาคุณูปการ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 119 ปี  กำหนดการรับมอบในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน