คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด            วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2554 นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และคณะ ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1  และตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 ในพื้นที่จังหวัดระนองและ พังงา

โดยในช่วงเช้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด /รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ของจังหวัดและความร่วมมือในการจัดการศึกษาของหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัด หลังจากนั้นได้พบปะกับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โครงการ กศน.ตำบล โครงการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2(การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และการตรวจราชการกรณีปกติ  6 นโยบาย ประกอบด้วย นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นโยบายการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นโยบายคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน นโยบายคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ นโยบายคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และนโยบายคุณภาพ รวมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายที่กำหนตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554
             สำหรับในช่วงบ่าย ได้ตรวจเยี่ยม กศน.ราชกรูด อำเภอเมืองจังหวัดระนอง กศน.ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  เพื่อให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร

       ภภริญ ใจเขียว รายงาน/กานดา ชูแก้ว ภาพ