SAM_0583_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ  เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ พระครูประคุณสุตกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม ได้แสดงธรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การน้อมนำคุณธรรมจริยธรรมและหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน” ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในจังหวัดภูเก็ต

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน