คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมสำนักบริหารยุทธศาตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดย นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมระบบการรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการศึกษาในประเทศไทย ในจังหวัดนำร่อง (ตรัง) ด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป EFAInfo และ DevInfo ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรัง จำนวน 50 คน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดทำข้อมูลสภาพการศึกษาของจังหวัดตรังและรวบรวมข้อมูลในระดับประเทศไทยต่อไป

การดา ชูแก้ว  ภาพ/รายงาน