24052011022_resizeเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2554 - 2561) ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาทุกองค์กรหลัก ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร