ภาพกิจกรรมในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ปี 2554 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10
              ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุวกาชาด เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการเตรียมยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนคณะกรรมการค่ายย่อย สบย.10 เพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2554 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เจน  แผลงเดชา  รายงาน / วิทูร ทวีปรีดา  ภาพ