หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  - ว 17-2556 หลักเกณฑ์ วิธีการ สอบแข่งขันฯของสำนักงาน ก.พ.

  - ว.10-2548 การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน ย้ายให้ดำเรงตำแหน่งสูงขึ้น

  - ว15 .2551 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  - ว16.2551 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

  - หลักเกณฑ์ วิธีการ  การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญฯพ.ศ.2565

  - หลักเกณฑ์การว่าจ้างฯปีงบประมาณ 2565

  - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ฯ ปีงบประมาณ 2565


การพัฒนาบุคลากร

  - ว 22.2552 การอบรม ศึกษาดูงาน

  - นโยบายการบริหารงานบุคคล ศธภ.6

  - แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พ.ศ.2565

  - ว 22.2552 การอบรม ศึกษาดูงานฯในประเทศ

  - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ศธภ.6


การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

  - เกณฑ์การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการฯ

  - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมา ปีงบ 2565

  - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2558


การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

  - กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

  - การดำเนินการรับผิดละเมิดเจ้าหน้าที่

  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบการลา พ.ศ.2554

  - ระเบียบฯสวัสดิการการศึกษาบุตร พ.ศ.2551

  - หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ พนักงานจ้างเหมาฯ