การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมข้าราชการในสำนักงานฯ

 - บันทึกเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมฯ

 - ภาพกิจกรรม

การประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่

  - บันทึกเชิญประชุมหน่วยงานในพื้นที่และระเบียบวาระการประชุม

  - ภาพกิจกรรม


การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(OIT)

 - ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานฯ

 - บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ

 - รายงานการประชุม คณะทำงานประเมินคุณธรรมฯ OIT

- ภาพกิจกรรม

  หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6