การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1.  การประเมินความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 2. บันทึกเสนอการนำแผนบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้
 3. แผนบบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1.  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
 2. แบบประเมินความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 3. เอกสารแนบ 1 และ เอกสารแนบ 2