การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1.

แนวทางในการป้องกีนความเสี่ยงฯของ ศธภ.6

  - แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของ ศธภ.6

  - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP พ.ศ. 2560

  - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ2560

  - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2561

  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

2.

มาตราการในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯของ ศธภ.6

  - มาตรการและแนวทางรการดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ

  - ระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ.2523

3.  รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565