รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
1. - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี พ.ศ. 2564
2. - ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ขอการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2564