reo6_22042565_0022

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการร่วมฯ การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 14 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสุชีพ ช่วยแก้ว ผู้ว่าราชการ จังหวัดระนอง นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมุกหน้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต