reo6_22042565_202001

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวารีริน ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะกรรมการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบล ตามโครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาในระดับตำบล ซึ่งเลือกตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เป็นตำบลทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือฯ โดยมีนายวินัย ดินแดง นายอำเภอปลายพระยา เป็นประธานการประชุม ในการประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2564-2565 ของตำบลเขาเขน การวางแผนลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบการศึกษาของประชากรวัยเรียนและการรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คนที่เกี่ยวข้องกับตำบลเขาเขน ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ครู กศน.ตำบล ครูจากศูนย์การศึกษาศึกษาพิเศษ ตัวแทนครูและผู้ปกครองนักเรียน